Politika zasebnosti

I. UVODNO

Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, povezanih s poslovanjem družbe iConsult d.o.o. in delovanjem spletne strani https://www.iconsult.si.

V družbi iConsult d.o.o.se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato s podatki posameznikov ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju kot: GDPR).

Namen Politike zasebnosti je seznanitev posameznikov s podlago in nameni obdelave osebnih podatkov s strani družbe IConsult d.o.o. ter pravicami posameznikov na tem področju skladno s 13. oz. 14. členom GDPR, poleg tega pa tudi z informacijami glede piškotkov pri uporabi spletne strani https://www.iconsult.si, s katerimi upravlja iConsult d.o.o.

 

II. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV, UPORABNIKI in POGODBENA OBDELAVA

Upravljavec osebnih podatkov je družba iConsult d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: iConsult d.o.o.).

Družba iConsult d.o.o. kot upravljavec pridobiva osebne podatke posameznikov na naslednje načine:

 • neposredno od posameznikov, ki so preko spletne strani https://www.iconsult.si izpolnili kontaktni obrazec za oddajo vprašanja, zanimanja ali povpraševanja ali za prijavo na e-novice;
 • neposredno od posameznikov, ki so družbi iConsult d.o.o. v okviru poslovnega sodelovanja podali kontaktne osebne podatke in jih družba iConsult d.o.o. lahko skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter zakonom, ki ureja elektronske telekomunikacije, uporablja za namene neposrednega trženja in pospeševanja prodaje;
 • iz javno dostopni evidenc ali javnih virov (javni registri, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij)
 • od posameznikov z obiskom spletnih strani https://www.iconsult.si (piškotki).

 

Uporabniki osebnih podatkov so zgolj zaposleni v družbi iConsult d.o.o in pogodbeni partnerji družbe iConsult d.o.o. kot obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodbe o obdelavi osebnih podatkov v skladu z GDPR ali pogodbe o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.

 

III. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

1. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov
Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi  

Obdelava osebnih podatkov v družbi iConsult d.o.o. temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov, elektronsko komunikacijo ter na relevantni evropski zakonodaji.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni  privolitvi posameznika, ki družbi iConsult d.o.o.  omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za  namene, opredeljene v privolitvi.

Sklenitev pogodbe z družbo iConsult d.o.o. ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z družbo iConsult d.o.o. oz. zanj ne predstavljajo dodatnih stroškov.

Obdelava osebnih podatkov na pogodbeni podlagi

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

iConsult d.o.o. lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, vendar le, če po skrbni oceni interesi družbe ne prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na njihovo razmerje do upravljavca. Skladno z GDPR spada med zakonite interese upravljavca osebnih podatkov tista obdelava, ki je nujna za preprečevanje prevar in zlorab ali za izterjavo neplačanih pogodbenih obveznosti kupcev. Prav tako se na podlagi zakonitega interesa osebni podatki naročnikov storitev v omejenem obsegu obdelujejo za namene neposrednega trženja, vendar pa v tem primeru obdelava osebnih podatkov poteka omejeno časovno obdobje (v primeru splošne ponudbe največ pet let od zadnje storitve), z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in v zelo omejenem obsegu obdelave (ni segmentiranja ali profiliranja niti to ni podlaga za avtomatizirano odločanje o pravicah posamzenika v razmerju do obdelovalca. Posameznik lahko navedeni obdelavi kadar koli ugovarja.

 

2. Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, družba iConsult d.o.o. njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslovu:  info@icon.si. iConsult d.o.o. bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve.

 

3. Vrste zbranih osebnih podatkov ter namen obdelave

Z izpolnitvijo obrazca na spletni strani https://www.iconsult.si posredujete družbi iConsult d.o.o. naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka (neobvezno). Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca potrebujemo za obdelavo vašega sporočila in za komunikacijo z vami. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega sporočila ne bomo mogli obdelati.

Vse zbrane podatke in informacije v iConsult d.o.o. obdelujemo za namen obveščanja in odgovora na povpraševanje, pospeševanja prodaje, obveščanja o ponudbi in novostih ter ugodnostih.

 

4. Obdobje hrambe

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na spletni strani https://www.iconsult.si, hranimo do preklica, oziroma skladno z veljavno zakonodajo. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo (skrajni rok iz pogodbenega razmerja je zastaralni rok obligacijskega prava).

 

5. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Osebni podatki posameznika ne bodo posredovani tretjim osebam (razen pogodbenim obdelovalcem, ki pa so zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.

 

6. Pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo

Družba iConsult d.o.o. zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic glede obdelave njihovih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, v kolikor ni krajši rok predviden v zakonu.

Družba iConsult d.o.o. sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov  info@icon.si ali po pošti na naslov iConsult d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo, v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko iConsult d.o.o. zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko iConsult d.o.o. zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Družba iConsult d.o.o. posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (pravico do pozabe),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora,
 • pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

 

Pravica do dostopa: V kolikor bi posameznik želel pridobiti informacije, s katerimi osebnimi podatki razpolaga upravljavec iConsult d.o.o., ima pravico od zahtevati naslednje informacije: namen obdelave, uporabnike osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, v primeru, da osebni podatki niso bili zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,  pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, obstoj pravice, da se od družbe iConsult d.o.o. zahteva dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, obstoj pravice do prenosljivosti osebnih podatkov.

Pravica do popravka:  Posameznik ima pravico, da družba iConsult d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): Posameznik ima pravico, da družba iConsult d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, družba iConsult d.o.o. pa mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.

Pravica do omejitve obdelave: Posameznik ima pravico, da družba iConsult d.o.o. omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi iConsult d.o.o.  omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) družba iConsult d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval družbi iConsult d.o.o.  v strukturirani in berljivi obliki ter ima pravico, kadar je to tehnično izvedljivo, da te podatke družba iConsult d.o.o. posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na pisni privolitvi  in kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 Pravica do ugovora: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in katerih obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ima pravico ugovarjati takšni obdelavi. V tem primeru mora iConsult d.o.o. prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi posameznika. Posameznik katerega  osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja ima pravico ugovarjati takšni obdelavi in družba iConsult d.o.o. mora v tem primeru prenehati z obdelavo osebnih podatkov v te namene.

Posameznik lahko uveljavlja svoje zgoraj navedene in opisane pravice na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslov:  info@icon.si. Družba iConsult d.o.o. je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema posameznikove zahteve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Če posameznik meni, da ob uveljavljanju svoji pravic ni dobil ustreznega odgovora s strani družbe iConsult d.o.o., ima pravico do pritožbe, ki jo lahko vloži 15 dneh od prejema odgovora iConsult d.o.o. pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si).

 

IV. PIŠKOTKI (ang. Cookies)

Ob vsakokratnem obisku te spletne strani se na strežnik le-te zapišejo nekateri podatki o uporabnikovem IP naslovu, datumu in času obiska spletne strani, spletan stran, iz katere je uporabnik dostopal na to spletno stran ipd. Ti podatki ne vsebujejo nobenih informacij o osebnih podatkih uporabnika in se uporabljajo zgolj v statistične namene.

Ta spletna stran uporablja t.i. »piškotke«. Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema, če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni, preden se piškotek naloži na vaš računalnik lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

Spletna stran https://www.iconsult.si uporablja naslednje piškotke:

IME PIŠKOTKA NAMEN/UPORABA PIŠKOTKA ČAS HRAMBE
cookielawinfo-checkbox-necessary
Ta piškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje uporabnikove privolitve za piškotke v kategoriji “Nujni”.
1 uro
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Ta piškotek nastavi vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje uporabnikove privolitve za piškotke v kategoriji “Nepotrebni”. 1 leto
_ga Ta piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za izračun podatkov o obiskovalcih, seji, oglaševalskih akcijah in za spremljanje uporabe spletnega mesta za analitično poročilo spletnega mesta. Piškotki hranijo podatke anonimno in dodelijo naključno ustvarjeno številko za identifikacijo edinstvenih obiskovalcev. 2 leti
_gid Ta piškotek namesti Google Analytics. Piškotek se uporablja za shranjevanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto in pomaga pri ustvarjanju analitičnega poročila o tem, kako deluje spletno mesto. Zbrani podatki, vključno s številom obiskovalcev, virom, od koder so prišli, in strani so obstajali v anonimni obliki. 1 dan
_gat Te piškotke namesti Google Universal Analytics, da zmanjša stopnjo zahteve za omejitev zbiranja podatkov na spletnih mestih z velikim prometom. 1 minuta

 

Osebni podatki zbrani s pomočjo piškotkov upravljavec iConsult d.o.o.  ne posreduje tretjim osebam. V primeru, da posameznik ne želi, da se na njegovi elektronski napravi shranjujejo zgoraj navedeni piškotki, razen sistemskega piškotka PHPSESSID, ki je namenjen delovanju spletnih strani iConsult d.o.o. , jih lahko odstrani v nastavitvah svojega v brskalnika, na način kot je opisano v spodnjih povezavah glede na tip brskalnika.

Podrobna navodila:

 

Shranjevanje »piškotkov« lahko uporabnik onemogoči, briše ali izključuje tako, da spremeni nastavitve v brskalniku. Onemogočanje »piškotkov« bo morda povzročilo nepravilno prikazovanje spletne strani ali njenih vsebin ali dela njenih vsebin, za kar iConsult d.o.o. ne odgovarja.

Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki posameznika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

 

V. KONČNE DOLOČBE

Pridržujemo si pravico, da to Politiko zasebnosti po potrebi kadar koli spremenimo ali jo dopolnimo. Vsaka sprememba te Politike zasebnosti  bo objavljena na spletni strani  https://www.iconsult.si.

Da boste bolje obveščeni o zaščiti vaših podatkov na tej spletni strani, vam priporočamo, da občasno preverite to Politiko zasebnosti.

 

Zadnja sprememba julij 2020.

IConsult d.o.o.