Finančno svetovanje

Zakaj se po finančni nasvet obrniti na iConsult?

 • Več kot desetletje izkušenj pro ocenjevanju vrednosti najrazličnejših vrst sredstev in pridobljene licence.
 • Stalna vključenost pri postopkih prevzemov in združitev, nepremičninskih transakcij.
 • Širok spekter izkušenj, tudi iz področij bančnega financiranja, finančnega prestrukturiranja in upravljanja terjatev.

Kaj lahko naredimo za vas?

Stopite v kontakt z nami in pomagali vam bomo pri vaših davčnih, pravnih ali finančnih zadevah.

Ocenjevanje vrednosti

Sem uvrščamo ocenjevanje vrednosti podjetij, ocenjevanje vrednosti nepremičnin in ocenjevanje vrednosti strojev in opreme. Kot del ocenjevanja vrednosti podjetij se uvršča tudi ocenjevanje neopredmetenih sredstev kot so intelektualne pravice, programska oprema ipd. Ocene vrednosti pripravljano za najrazličnejše namene, kot je npr. nakup oz. prodaja, računovodsko poročanje, določanje menjalnega razmerja, bančno zavarovanje. Ocene vrednosti so lahko preliminarne, okvirne ali pa pripravljene skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV). Slednje pripravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo.


Prodaja in nakup podjetja

Vodimo postopke prodaje ali nakupa podjetij tako pri domačih kot tudi pri čezmejnih transakcijah. Poleg dolgoletnih izkušenj je to področje, kjer pride do izraza naša poglavitna prednost, tj. celovita ekipa strokovnjakov. Tovrstne transakcije običajno vedno zahtevajo usklajeno sodelovanje pravnih, finančnih in davčnih strokovnjakov. V številnih projektih smo zastopali tako domače kot tuje investitorje oz. prodajalce iz različnih industrij.


Skrbni pregledi

Skrbni pregled (ang. Due Dilligence) je postopek, s katerim želi kupec (ang. Buy Side Due Dilligence) ugotoviti dejansko stanje v podjetju, morda samo v določeni dejavnosti podjetja ali pa stanje določene nepremičnine. V kolikor se ugotovijo znaki nevarnosti (ang. Red Flags), lahko kupec prekine nakupno namero oz. ugotovljene znake ustrezno naslovi v kupoprodajni pogodbi (ang. Sales and Purchase Agreement ali SPA). Ločimo finančni, davčni in pravni skrbni pregled. Skrbni pregled lahko naroči tudi prodajalec (Sell Side ali Vendor Due Dilligence).


Pregledi poslovanja

Pripravljamo neodvisne preglede poslovanja (ang. Independent Business Review) za namene finančnih ustanov, investitorjev ali pa poslovodstva. Mnogokrat tudi uprave same nimajo zadostnega vpogleda v poslovanje svojih družb, zato jim pripravimo finančni prerez poslovanja, s poudarkom na analizi denarnega toka.


Svetovanje pri nakupu in prodaji poslovnih nepremičnin

Svetujemo pri nakupu in prodaji pisarniških ali industrijskih površin. Pri tem nudimo storitve skrbnega pregleda nepremičnine, predtransakcijska preoblikovanja (oddelitev, izčlenitev), priprava kupoprodajnih in najemnih pogodb, priprava analize davčnih implikacij itd.Tu boste srečevali pojme kot je yield ali pa triple net.


Finančno prestrukturiranje

Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov,  s katerimi družba zagotavlja kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost. Pogosto se besedna zveza povezuje z načrtom finančnega prestrukturiranja pri postopkih prisilne poravnave. Poleg priprave slednjih pa družbam pa pomagamo tudi pri posameznih ukrepih, kot je npr. bančno refinanciranje, pogajanja z bankami za zmanjšanje obrestnih mer ali spremembo zavarovanja. V kolikor se vaša družba znajde  kot deležnik krovne pogodbe o prestrukturiranju (ang. Master Restructuring Agreement), vam vsekakor priporočamo podporo s strani finančnih in pravnih strokovnjakov.


Iskanje virov financiranja

Za vas poiščemo najprimernejše vire financiranja, bodisi so to dolžniški viri (banke, posojila zasebnikov), lastniški viri (dokapitalizacija s strani obstoječih/zunanjih lastnikov) ali pa nekaj vmes (mezanin kapital). Pri tem je pomembno, da se predhodno analizira kapitalska struktura in se na podlagi tega odločate za dodatne vire.

Poleg iskanja virov bančnega financiranja (skupaj s pregledom kreditne pogodbe) vam pomagamo tudi pri drugih relacijah z bankami. Med te spadajo npr. zmanjševanje obrestne mere, sprememba ponujenih zavarovanj in refinanciranje kreditov.


Analiza in plan likvidnosti

Virus Covid-19 ali pogosto imenovan koronavirus je pri marsikateri družbi povzročil nenaden in takojšen pritisk na likvidnost. Družbe so jo bile prisiljene reševati na najrazličnejše, tudi skrajne načine, od ustavitve plačil dobaviteljem do zadolževanja na sivem trgu po oderuških obrestih. Družbam pomagamo planirati likvidnost tako na kratek kot tudi dolgi rok (tu igra pomembno vlogo ustrezna kapitalska struktura). Za zagotavljanje čim boljše likvidnosti je na voljo več instrumentov, s katerimi družbe pogosto niso dobro seznanjene (faktoring, sale&leaseback, mezanin posojila itd).


Predinvesticijske analize

Predimenziorniranost kapacitet je bila v preteklosti pogosta težava marsikatere družbe. Podjetniki tudi premalokrat presodijo koristi najema napram lastništva. Za vas analiziramo upravičenost posameznih investicij z vidika donosnosti in dobe vračanja. Pomagamo pri postavitvi najustreznejše finančne konstrukcije. Tu srečamo investicijske kriterije kot je neto sedanja vrednost naložbe, interna stopnja donosa in doba vračanja.


Poslovni načrt in študija izvedljivosti

Pripravljamo poslovne načrte in študije izvedljivosti za najrazličnejše namene. Poslovni načrt predstavlja pomembno orodja pri pridobivanju financiranja, bodisi s strani bank kot zasebnih investitorjev. Posebna kategorija so start-upi, ki imajo drugačne karakteristike in potrebe, kot že uveljavljena podjetja. Posebna kategorija so tudi viri SID banke ali Slovenskega podjetniškega sklada.


Analiza strukture kapitala

Neustrezna kapitalska struktura je pogosto eden izmed razlogov, da družba zaide v likvidnostne težave. Kapitalska struktura enostavno pomeni skupek različnih virov kapitala, s katerimi se zagotavlja dolgoročno poslovanje (lastniški kapital, mezanin, bančni krediti, obveznice itd). Zmanjšanje likvidnostnih tveganj je le ena izmed prednosti ustrezne kapitalske strukture. Slednja omogoča tudi večjo kontrolo nad poslovanjem, izkoriščenost virov, povečuje vrednost družbe in donos na lastniški kapital.


Odkup in prodaja terjatev

Strankam svetujemo pri prodaji ali odkupu terjatev. Pomagamo tako pri oceni terjatev kot tudi postopkih priprave kupoprodajne pogodbe, vodenju postopkov vnočevanja zavarovanj itd.

Ostanite obveščeni – prijava na e-novice

  • se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe iConsult d.o.o.,
  • dovoljujem družbi iConsult d.o.o., da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi,
   uporablja, obdeluje in shranjuje moje podatke v svojih zbirkah kontaktov ter druge podatke
   o meni kot uporabniku e-novic, na način in v namene, opredeljene zgoraj,
  • sem seznanjen s Politiko zasebnosti družbe iConsult d.o.o., ki je objavljena na spletni strani,
  • sem seznanjen, da lahko podano privolitev kadarkoli prekličem na e-naslov info@icon.si,
  • sem starejši(a) od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.

  Družba iConsult d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene obveščanja o dogodkih in novicah s pravnega, finančnega in davčnega področja. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba iConsult d.o.o. trajno izbrisala.

  Če naše e-pošte ali drugih samodejnih obvestil ne želite prejemati, se lahko kadarkoli odjavite, s tem, da nam pišete na: info@icon.si.

  0+
  let izkušenj
  0
  svetovalcev
  0+
  zadovoljnih strank
  0+
  rešenih primerov