COVID-19

Poslovanje sodišč v času razglašene epidemije

Zaradi ponovne razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije (Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije z dne 18. 10.2020 in z dne 16. novembra 2020) je zaradi oteženega izvajanja sodne oblasti predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije  izdal odredbo, ki je pričela veljati z dnem 16. 11. 2020 in s katero je poslovanje sodišče v času razglašene epidemije bistveno omejeno.

V času trajanja odredbe je poslovanje sodišč v Republiki Sloveniji omejeno le na nujne zadeve, ki pa so:

preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,postopki v zadevah zavarovanja,spori za objavo popravka objavljene informacij,postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,druge zadeve, za katere tako določa zakon, pri čemer se …

Problemi neodločnih managerjev

Zakaj lastniki ali managerji predolgo odlašajo s pomembnimi odločitvami?

Ko sem kolega Dušana vprašal za mnenje, čemu je v Sloveniji še vedno toliko družb, ki imajo vse svoje premoženje in mnogokrat povsem različne dejavnosti skoncentrirane na eni sami družbi, čeprav koristi holdinške postavitve lastništva (več o smiselnosti takšne postavitve si lahko preberete tu https://iconsult.si/je-postavitev-holdinske-struktura-sedaj-se-bolj-logicna-izbira/) bistveno presegajo negativne vidike, je njegov odgovor enostaven: da mora slovenskega lastnika (ali managerja) najprej prej nekje ”zaboleti”. Podoben primer so preventivni davčni pregledi. Modrejši managerji se za njih odločajo, ker ne želijo presenečenj v poslovanju oz. jih želijo preprečiti, dokler je to še možno. Večina pa bo raje gasila požar, potem, ko bo inšpektor že v hiši. Ker dokler ga ni, tudi problemi ne obstajajo.

Zakaj je pomembno biti proaktiven?

Poslovno okolje se stalno spreminja že brez koronavirusa, ki je za marsikatero družbo sedaj postal celo game changer. Nekateri lastniki in managerji so se hitro prilagodili, medtem, …

SPREJET NOVI PROTIKORONSKI ZAKON – PKP#5

Državi zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 15. 10. 2020 sprejel že peti protikoronski zakon – Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS št. 152/2020; ZZUOOP), ki je pričel veljati z dnem 24. 10. 2020.

V nadaljevanju vam posredujemo bistvene poudarke novega zakona, ki se nanašajo na gospodarstvo.

Odrejena karantena

Delavec, ki zaradi odrejene karantene v skladu z Zakonom o nalezljivih bolezni (ZNB) ali v skladu z ZZUOOP, ne more opravljati dela, je upravičen do nadomestila plače v skladu z ZZUOOP. Ravno tako je do nadomestila upravičen delavec, eden od staršev, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve. Kot otrok se šteje otrok do vključno 5. razreda osnovne šole, otrok, ki obiskuje prilagojene in posebne programe v osnovnih šolah s prilagojenim …