Novice

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

Če bi to opcijo izkoristili vsi zavezanci bi se lahko na računu upravičenih prejemnikov prelilo več kot 21 mio EUR sredstev.

Postopek za namenitev dela dohodnine za donacije je zelo enostaven in kratek. Najprej na seznamu upravičencev do donacij za leto 2022 najdemo želenega upravičenca. S tem se prepričamo, da je upravičen do donacije. Upravičenca lahko najdemo po imenu ali davčni številki.

V naslednjem koraku se prijavimo v aplikacijo e-Davki (obrazec lahko oddate tudi osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu). V aplikaciji med obrazci poiščemo obrazec Doh-Don in ga izpolnimo ter oddamo.

Pri namenitvi dela dohodnine za donacije ni nujno, da celotno donacijo namenimo …

Digitalizacija komunikacije s Finančno upravo Republike Slovenije

Ker je vlaganje različnih vlog po pošti časovno zamudno, se zastavlja vprašanje, kaj vse lahko na FURS pošljemo po elektronski poti. Z elektronskim vlaganjem dokumenta prihranimo na:

času – ni treba več fizično na pošto indenarju – ni treba plačati poštnine.

Prednost elektronskega vlaganja je tudi, da imamo dokazila o tem, kdaj smo kakšen dokument vložili ter jih imamo shranjena na računalniku (se ne bodo izgubila).

Elektronsko vlaganje dokumentov

Prek eDavkov lahko vlagate različne dokumente, tudi tiste, za katere ni predviden obrazec. To lahko storite prek storitve Lastni dokument – Obrazec NF-LD. Obrazec se vedno vlaga le preko uporabniškega računa družbe ali posameznika, za katerega se vlaga. Torej naša družba ne more – kljub temu, da imamo pooblastilo za zastopanje stranke – npr. pritožbe vložiti preko našega uporabniškega računa, ampak nas mora stranka pooblastiti za dostop in vlaganje obrazca Lastni dokument na njihovem uporabniškem računu.

Obrazec NF-LD

Obrazec NF-LD je namenjen vlaganju dokumentov, ki še …

Kdaj se šteje, da je nepremičnina, delež ali delnica odtujena? Je res vedno merodajen samo datum podpisa pogodbe?

Čas odsvojitve kapitala lahko pomembno vpliva na davčno obveznost prodajalca nepremičnine ali deleža v družbi. Pomemben je zaradi dveh vprašanj:

Kdaj je treba vložiti napoved zavezanca za odmero dohodnine (oziroma kot bomo predstavili spodaj kdaj je rok za vložitev vloge za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti) inKakšen je bil čas posedovanja kapitala – kar lahko vpliva na stopnjo dohodnine na kapitalski dobiček.

Splošno pravilo pri dohodnini je, da trenutek obdavčitve dohodka nastane v trenutku, ko je dohodek izplačan. To velja za plače, najemnine, dividende…

Za določene vrste dohodkov, pa Zakon o dohodnini predvideva izjeme – kot je recimo obdavčitev dohodkov iz dejavnosti in kapitalske dobičke.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) tako v 102. členu kot čas odsvojitve kapitala šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katerih je fizična oseba odsvojila kapital. V primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja …

Davčna obravnava nakupa električnega vozila

Lani novembra smo se v članku Bonitete za zasebno rabo službenega električnega vozila res ne bo več? o tem še spraševali. Danes že vemo, da bonitete ni.

Opomba: Pogovorno rečemo, da bonitete ni. Dejansko boniteta je, ampak je davčna osnova 0 EUR.

V spodnjem članku se bomo ukvarjali z davčnimi vidiki (dohodnina, DDV in DDPO) uporabe službenega električne vozila, ki ga zaposleni uporablja (tudi) v privatne namene. Lahko pa vsebino tudi preskočite in preberete samo zadnja dva odstavka, kjer je kratek povzetek.

Dohodnina

Marca 2022 je bil v Uradnem listu objavljen ZDoh-2Z, ki je prinesel kar nekaj sprememb, katere so se pričele uporabljati s 1.1.2022. Med drugim je bil dodan 2.a odstavek 43. člena ZDoh-2, ki določa, da če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, je vrednost bonitete enaka nič. To pomeni, da pravica do uporabe službenega električnega vozila v privatne namene zaposlenemu ne bo povečevala davčne …

Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine

V zvezi z zelo težko in napeto situacijo v Ukrajini ter s tem povezanim začasnim izseljevanjem civilnega prebivalstva iz države, vam želimo predstaviti bistvene poudarke o statusu začasne zaščite, do katerega so lahko upravičeni državljani Ukrajine, ki so kot begunci trenutno nastanjeni v naši državi.

Na ravni Evropske unije (EU) je bila aktivirana Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb. Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/382 z dne 4. marca 2022 o ugotovitvi obstoja množičnega prihoda razseljenih oseb iz Ukrajine v smislu člena 5 Direktive 2001/55/ES in z učinkom uvedbe začasne zaščite je bil v Uradnem listu EU objavljen 4. 3. 2022.

Na podlagi Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Ur. list RS št. 16/17; ZZZRO) je  Vlada RS je pretekli teden (9. …

Posledice sporazuma o fotokopiranju avtorskih del v gospodarstvu

V decembru 2021 je bil sprejet Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji, ki sta ga podpisala Združenje SAZOR in GZS, in sicer na podlagi 44. in.45. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16). Veljati je začel s 25.12.2021.

Združenje SAZOR je organizacija, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice reproduciranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov za privatno in drugo lastno uporabo (npr. uvozniki fotokopirnih strojev in sorodnih naprav, fotokopirnice in sorodni ponudniki storitev, izobraževalne ustanove). Kolektivna avtorska zaščita pomeni, da kolektivna organizacija zbira denar v imenu ustvarjalcev (imetnikov avtorske pravice) od uporabnikov teh avtorskih del.

GZS je na spletni strani podala obširno razlago, iz katere je razbrati razloge, zakaj se je spustila v pogajanja za sklenitev omenjenega sporazuma. V prvi vrsti …

Kako učinkovito izterjati zapadli dolg?

V poslovnem svetu je nešteto možnosti za pridobitev posla, a to velikokrat za sabo pripelje tudi tveganja. Eno izmed njih je neplačilo zapadlih obveznosti, kar lahko pripelje tudi do pomanjkanja likvidnih sredstev, ki pa so bistvenega pomena za delovanje gospodarskega subjekta ter tudi nadaljnji razvoj poslovanja. V gospodarstvu so žal pogosti primeri, ko se izvajalec ali prodajalec po opravljeni storitvi ali dobavljenem blagu sooči z neplačilom svojih kupcev oziroma dolžnikov.

Izterjava zapadlega dolga je lahko zelo kompliciran proces. V kolikor kot upnik ne začnete pravočasno ukrepati, je lahko prepozno in tvegate, da dolžnik ne bo poravnal zapadlega dolga, saj bo iskal vedno nove izgovore in tako zavlačeval s plačilom.

V praksi se pogosto dogaja, da upniki čakajo dlje časa, preden pokličejo dolžnika ter pošljejo prvi opomin s pozivom k plačilu. Tu je pomembno zlasti, da so upniki dosledni in imajo aktivno vlogo že v izvensodni izterjavi, ki je v primerjavi z …

Vavčer za statusno preoblikovanje družb Javnega sklada RS za podjetništvo

V kolikor razmišljate o statusnem preoblikovanju samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo ali  zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje, vam utegne koristiti v nadaljevanju predstavljena informacija.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Javni sklad za podjetništvo) je namreč objavil razpis REACT EU – Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb, ki je namenjen:

– mikro,

– malim in

– srednjim velikim podjetjem  s sedežem v Republiki Sloveniji, pri čemer mora biti sedež vpisan v Poslovni register Slovenije.

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP).

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

Gre torej za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo oziroma so povezani s statusnim preoblikovanje podjetij oziroma samostojnega podjetnika, kot npr. stroški zunanjega izvajalca za svetovanje …

Entry of a foreign person into a Slovenian company

Are you a foreign entrepreneur with the opportunity of doing business in Slovenia? Do you know what your options for starting and doing business in Slovenia are? Are you familiar with the tax obligations? Which steps need to be considered in order to comply with corporate legislation? Do you have to visit Slovenia to open your business here in Slovenia?

There are several ways to start your business in Slovenia. One of them, which will be the focus of this article, is entering the existing limited liability company as an investor by way of increase of the share capital of such existing Slovenian limited liability company (hereinafter referred to as the “Company”). As an investor you may contribute in cash or in-kind. For the purpose of this article, we will focus on a more common way, increase of the share capital with cash contribution.

Companies Act (Zakon o gospodarskih družbah), Court …