Novice

Kdaj se šteje, da je nepremičnina, delež ali delnica odtujena? Je res vedno merodajen samo datum podpisa pogodbe?

Čas odsvojitve kapitala lahko pomembno vpliva na davčno obveznost prodajalca nepremičnine ali deleža v družbi. Pomemben je zaradi dveh vprašanj:

Kdaj je treba vložiti napoved zavezanca za odmero dohodnine (oziroma kot bomo predstavili spodaj kdaj je rok za vložitev vloge za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti) inKakšen je bil čas posedovanja kapitala – kar lahko vpliva na stopnjo dohodnine na kapitalski dobiček.

Splošno pravilo pri dohodnini je, da trenutek obdavčitve dohodka nastane v trenutku, ko je dohodek izplačan. To velja za plače, najemnine, dividende…

Za določene vrste dohodkov, pa Zakon o dohodnini predvideva izjeme – recimo obdavčitev dohodkov iz dejavnosti in kapitalske dobičke.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) tako v 102. členu kot čas odsvojitve kapitala šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katerih je fizična oseba odsvojila kapital. V primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja ter pri …

Davčna obravnava nakupa električnega vozila

Lani novembra smo se v članku Bonitete za zasebno rabo službenega električnega vozila res ne bo več? o tem še spraševali. Danes že vemo, da bonitete ni.

Opomba: Pogovorno rečemo, da bonitete ni. Dejansko boniteta je, ampak je davčna osnova 0 EUR.

V spodnjem članku se bomo ukvarjali z davčnimi vidiki (dohodnina, DDV in DDPO) uporabe službenega električne vozila, ki ga zaposleni uporablja (tudi) v privatne namene. Lahko pa vsebino tudi preskočite in preberete samo zadnja dva odstavka, kjer je kratek povzetek.

Dohodnina

Marca 2022 je bil v Uradnem listu objavljen ZDoh-2Z, ki je prinesel kar nekaj sprememb, katere so se pričele uporabljati s 1.1.2022. Med drugim je bil dodan 2.a odstavek 43. člena ZDoh-2, ki določa, da če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, je vrednost bonitete enaka nič. To pomeni, da pravica do uporabe službenega električnega vozila v privatne namene zaposlenemu ne bo povečevala davčne …

Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine

V zvezi z zelo težko in napeto situacijo v Ukrajini ter s tem povezanim začasnim izseljevanjem civilnega prebivalstva iz države, vam želimo predstaviti bistvene poudarke o statusu začasne zaščite, do katerega so lahko upravičeni državljani Ukrajine, ki so kot begunci trenutno nastanjeni v naši državi.

Na ravni Evropske unije (EU) je bila aktivirana Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb. Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/382 z dne 4. marca 2022 o ugotovitvi obstoja množičnega prihoda razseljenih oseb iz Ukrajine v smislu člena 5 Direktive 2001/55/ES in z učinkom uvedbe začasne zaščite je bil v Uradnem listu EU objavljen 4. 3. 2022.

Na podlagi Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Ur. list RS št. 16/17; ZZZRO) je  Vlada RS je pretekli teden (9. …

Posledice sporazuma o fotokopiranju avtorskih del v gospodarstvu

V decembru 2021 je bil sprejet Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji, ki sta ga podpisala Združenje SAZOR in GZS, in sicer na podlagi 44. in.45. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16). Veljati je začel s 25.12.2021.

Združenje SAZOR je organizacija, ki ima dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice reproduciranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov za privatno in drugo lastno uporabo (npr. uvozniki fotokopirnih strojev in sorodnih naprav, fotokopirnice in sorodni ponudniki storitev, izobraževalne ustanove). Kolektivna avtorska zaščita pomeni, da kolektivna organizacija zbira denar v imenu ustvarjalcev (imetnikov avtorske pravice) od uporabnikov teh avtorskih del.

GZS je na spletni strani podala obširno razlago, iz katere je razbrati razloge, zakaj se je spustila v pogajanja za sklenitev omenjenega sporazuma. V prvi vrsti …

Kako učinkovito izterjati zapadli dolg?

V poslovnem svetu je nešteto možnosti za pridobitev posla, a to velikokrat za sabo pripelje tudi tveganja. Eno izmed njih je neplačilo zapadlih obveznosti, kar lahko pripelje tudi do pomanjkanja likvidnih sredstev, ki pa so bistvenega pomena za delovanje gospodarskega subjekta ter tudi nadaljnji razvoj poslovanja. V gospodarstvu so žal pogosti primeri, ko se izvajalec ali prodajalec po opravljeni storitvi ali dobavljenem blagu sooči z neplačilom svojih kupcev oziroma dolžnikov.

Izterjava zapadlega dolga je lahko zelo kompliciran proces. V kolikor kot upnik ne začnete pravočasno ukrepati, je lahko prepozno in tvegate, da dolžnik ne bo poravnal zapadlega dolga, saj bo iskal vedno nove izgovore in tako zavlačeval s plačilom.

V praksi se pogosto dogaja, da upniki čakajo dlje časa, preden pokličejo dolžnika ter pošljejo prvi opomin s pozivom k plačilu. Tu je pomembno zlasti, da so upniki dosledni in imajo aktivno vlogo že v izvensodni izterjavi, ki je v primerjavi z …

Vavčer za statusno preoblikovanje družb Javnega sklada RS za podjetništvo

V kolikor razmišljate o statusnem preoblikovanju samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo ali  zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje, vam utegne koristiti v nadaljevanju predstavljena informacija.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Javni sklad za podjetništvo) je namreč objavil razpis REACT EU – Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb, ki je namenjen:

– mikro,

– malim in

– srednjim velikim podjetjem  s sedežem v Republiki Sloveniji, pri čemer mora biti sedež vpisan v Poslovni register Slovenije.

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP).

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

Gre torej za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo oziroma so povezani s statusnim preoblikovanje podjetij oziroma samostojnega podjetnika, kot npr. stroški zunanjega izvajalca za svetovanje …

Entry of a foreign person into a Slovenian company

Are you a foreign entrepreneur with the opportunity of doing business in Slovenia? Do you know what your options for starting and doing business in Slovenia are? Are you familiar with the tax obligations? Which steps need to be considered in order to comply with corporate legislation? Do you have to visit Slovenia to open your business here in Slovenia?

There are several ways to start your business in Slovenia. One of them, which will be the focus of this article, is entering the existing limited liability company as an investor by way of increase of the share capital of such existing Slovenian limited liability company (hereinafter referred to as the “Company”). As an investor you may contribute in cash or in-kind. For the purpose of this article, we will focus on a more common way, increase of the share capital with cash contribution.

Companies Act (Zakon o gospodarskih družbah), Court …

ZAKAJ JE DOBRO, DA O PRENOSU DRUŽINSKEGA PODJETJA ZAČNEMO RAZMIŠLJATI ŽE PRED UPOKOJITVIJO TER KAKŠNE FINANČNE SPODBUDE IMAM NA VOLJO?

Kljub nadobudnim potomcem in potencialnim kupcem prihaja pri prenosu podjetja na družinskega člana oziroma na naslednjo generacijo do veliko težav. To dejstvo je Slovenski podjetniški sklad spodbudilo k razpisu subvencij za prenos lastništva, s čimer je bil velik ko rak narejen tudi k ohranjanju delovnih mest, kontinuiteti poslovanja ter povečanju konkurenčnosti podjetja.

V procesu priprave in izvedbe prenosa lastništva so podjetnikom na voljo subvencije male vrednosti (vavčerji) za tri različne sklope aktivnosti, v odvisnostni od njihovih interesov in potreb pa lahko podjetniki poljubno izbirajo na katere izmed njih se bodo prijavili.

V prvem sklopu so predvidene predvsem aktivnosti vezane na pripravo prijavitelja na prenos lastništva kot so priprava ocene vrednosti podjetja, priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo, analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov.

V praksi se namreč velikokrat zgodi, da lastniki podjetij nimajo prave predstave o resnični vrednosti podjetja in le to pogosto enačijo z materialnim premoženjem družbe, ob tem pa pozabijo, …

Bonitete za zasebno rabo službenega električnega vozila res ne bo več?

V sklopu fiskalnih ukrepov, ki so vezani na soočenje s podnebnimi in okoljskimi spremembami, se lahko pričakuje tudi neobdavčena uporaba službenega električnega vozila v zasebne namene.

Trenutno ZDoh-2 določa, da če delodajalec zagotovi zaposlenemu vozilo za privatne namene, ta uporaba predstavlja klasično boniteto, ki zaposlenemu poveča davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v višini 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno (pri izračunu bonitete je treba upoštevati tudi: čas pridobitve avtomobila; če zaposleni prevozi manj kot 500 km v privatne namene na mesec; če delodajalec zagotovi tudi gorivo za privatno uporabo avtomobila). Če pa delodajalec zagotovi zaposlenemu uporabo električnega vozila v privatne namene, se boniteta iz klasične 1,5% nabavne vrednosti avtomobila zniža na 0,3% te iste vrednosti, pri čemer število prevoženih kilometrov v privatne namene na mesec ne vpliva na povečanje vrednosti bonitete. Je pa res, da če gre za električno vozilo višje vrednosti, je za presežek nad 60.000 EUR (vključno z …

NAKNADNA VPLAČILA KOT NAČIN ALTERNATIVNEGA FINANCIRANJA DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

Plačilo osnovnega kapitala ob ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d.o.o.) je prav gotovo najpomembnejši način financiranja družbe, nikakor pa ni edini, saj je le-teh več.

V praksi se velikokrat nenadoma pojavi poslovna priložnost, ki je družba nikakor noče zamuditi, a nima dovolj sredstev, da bi jo realizirala. V želji realizacije največkrat sklene kreditno pogodbo z banko, lahko pa tudi s svojim družbenikom. A Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 491. členu ureja mnogo fleksibilnejšo obliko financiranja – naknadna vplačila kapitala. Le ta povečujejo premoženje družbe in utrjujejo njen jamstveni položaj v razmerju do tretjih, zelo podobno kot takrat, ko družbeniki dokapitalizirajo družbo z vplačilom osnovnih vložkov.

Naknadna vplačila so sredstva, ki jih za delovanje družbe lahko zagotovijo družbeniki (fizične osebe ali pravne osebe). Ta vplačila nimajo narave posojila, zato se v bilanci stanja ne izkazujejo kot obveznosti družbe in posledično tudi niso obrestovana. Predstavljajo vložek družbenikov v lastni kapital …