Novice

Zavezujoča informacija

V praksi včasih pride do situacije, ko na vprašanje davčnega zavezanca ni črno belega odgovora. Preden se podjetniki podajo v nov posel, pri katerem je treba proučiti tudi davčne implikacije, se pogosto želijo tudi o teh seznaniti. Kar pa je v nekaterih primerih, tudi zaradi morebiti čisto edinstvenega primera novega posla, včasih zelo zahtevno. Lahko da je zakonodaja v relevantnem delu nekoliko ohlapno zapisana, lahko da ni niti javno objavljenih pojasnil davčnega organa in obstoječe sodne prakse. Takšna situacija pa davčnemu zavezancu seveda ne zagotavlja dovoljšne pravne varnosti, ker se podjetnik dejansko ne more celovito pripraviti na nov posel.

V takšnih primerih lahko davčni zavezanci zaprosijo za mnenje kar direktno davčni organ, za kar Zakon o davčnem postopku omogoča dve možnosti:

– 13. člen omogoča pravico do informiranja – kar v praksi pomeni, da davčni zavezanec sam ali preko davčnega svetovalca postavi konkretno vprašanje, ki ga posreduje na davčni organ. Davčni …

Kakšne finančne spodbude lahko pričakuje samozaposlen invalid?

Čeprav je glede na trenutne razmere verjetno marsikomu tuja misel o samostojni podjetniški poti, bi vendar želeli podati kratko pojasnilo o tem, kakšne finančne spodbude so na voljo samozaposlenim invalidom in katere pogoje morajo izpolnjevati, da so do njih upravičeni.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju omogoča tistim, ki prvič stopajo na poslovno pot, delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prvih dveh letih, in sicer so prvo leto oproščeni plačila 50 odstotkov prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v drugem letu pa se ta oprostitev zmanjša, in sicer na 30 odstotkov prispevka. Gre za pravico, ki pripada vsem samozaposlenim po prvem vpisu v poslovni register. V nadaljevanju bomo pisali o finančnih vzpodbudah, ki jih lahko izkoristi podjetnik ali podjetnica kot invalidna oseba. 

Status invalida kot pogoj za uveljavljanje pravic in spodbud

Invalid oziroma invalidka je oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, in oseba, …

Kaj naredimo, ko dobimo informativni izračun dohodnine?

Furs je 31. 3. 2021 odpremil prvo pošiljko  informativnih izračunov dohodnine za leto 2020. Če ste pismo Fursa prejeli med prvimi, je čas, da skrbno preverite, ali so v informativnem izračunu upoštevani pravilni podatki in ali je izračun dohodnine ustrezen. Informativni izračun dohodnine med prvimi običajno prejmejo tisti, ki imajo enostavnejše primere – torej ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne prejemajo dohodka iz dejavnosti (s. p.), nimajo katastrskega dohodka … Težji primeri so običajno obravnavani kasneje in posredovani v drugi pošiljki, ki jo lahko pričakujemo konec maja oz. letos mogoče malo kasneje, glede na to, da je rok za oddajo obračuna dohodnine iz dohodka iz dejavnosti podaljšan za mesec.

V informativnem izračunu dohodnine morajo biti zajeti vsi dohodki, ki se vštevajo v letni izračun dohodnine in so obdavčeni po dohodninski lestvici  (npr. davčna osnova do 8.500 evrov je obdavčena po 16-odstotni stopnji, ki nato progresivno narašča do 50 odstotkov pri …

Spremembe pri namenitvi dela dohodnine za donacije

Čeprav rdeča nit prispevka ni vprašanje, zakaj se več državljanov ne odloči za namenitev dela dohodnine za donacije, je zanimiv podatek iz preteklih let, da več kot polovica zneska, ki je na voljo za donacije, ne gre k izbranim nevladnim organizacijam, ampak v državni proračun. Menim, da je bila z vzpostavitvijo spletnega portala eDavki odpravljena velika ovira, saj je posameznikom, ki se odločijo za uporabo te aplikacije, omogočena poenostavljena oddaja zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije. Če vam je spletna komunikacija še vedno tuja, je na spletni strani državnega davčnega portala na voljo obrazec v fizični obliki, ki ga lahko pošljete pristojnemu finančnemu uradu zavezanca.

Zavezanci za dohodnino, ki so rezidenti, so do zdaj lahko namenili do 0,5 odstotka dohodnine za financiranje upravičencev do donacij. Tako določen delež obračunane dohodnine se je z uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona (ZIUPOPDVE) zvišal z 0,5 odstotka na odstotek. Čeprav gre za spremembo, ki …

DDPO – Davčne osnove z davčnimi olajšavami ni več mogoče znižati na nič

Kljub temu da že dlje časa ni bilo sprememb na področju olajšav za DDPO, je bila leta 2020 uvedena pomembna sprememba glede možnosti znižanja davčne osnove na njihov račun (in preteklih izgub). Marsikateri zavezanec bo tako za leto 2020 plačal izrazito višji znesek davka kot v preteklih letih in izrazito več, kot je po tihem pričakoval. Namreč na račun davčnih olajšav (in pretekle davčne izgube) davčne osnove ni več mogoče znižati na nič, temveč je to mogoče samo do višine 63 odstotkov davčne osnove. To pomeni, da je dobiček iz poslovanja vedno obdavčen vsaj po 7-odstotni stopnji.

Četudi za leto 2020 davčnih olajšav tako ne boste mogli izkoristiti, vam svetujemo, da natančno izpolnjujete priloge k obračunu, ki se nanašajo na olajšave. Večkrat opažamo, da davčni zavezanci, ko izkazujejo negativno davčno osnovo, v obračunu DDPO ne izpolnjujejo kategorij, namenjenih davčnim olajšavam. Pri tem pozabljajo, da lahko večino omenjenih davčnih olajšav prenašajo …

Davčni inšpekcijski nadzor

Vsaka oseba, ki se na trgu poslovno udejstvuje, je soočena z več oblikami tveganj, ki jih mora med izvajanjem svoje dejavnosti učinkovito nadzorovati. Med poslovna tveganja uvrščamo tudi tveganja z vidika davkov (davčno tveganje), pa naj bo to tveganje v smislu vpliva spremembe obstoječe domače ali mednarodne fiskalne zakonodaje (kot npr. trenutno aktualen brexit) ali tveganje v smislu »neeksaktnosti« zakonskih določb ter posledično razhajanj med tolmačenji zakonodaje upravnih (davčnih) organov in stroke.

Vsakdo, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost, je verjetno že razmišljal o vprašanju: »Kaj, če me obišče Furs?« Ali obstaja kakršnokoli tveganje, da bi bili v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora bremenjeni za dodatne davke? Pri tem nimam v mislih subjektov, ki načrtno zlorabljajo davčno zakonodajo ali načrtno po načelu »samoobdavčitve« ne odmerjajo in plačujejo pripadajočih davščin, temveč subjekte, ki poslujejo transparentno in v dobri veri ravnanja v skladu z zakonodajo. Davčni svetovalci se pogostokrat srečamo s primeri, ko …

Poslovanje s povezanimi osebami (transferne cene)

Transferne cene in poslovanje med povezanimi osebami postajajo vedno bolj pomembno področje, ki ga revidirajo davčni organi in v letu 2021 ne bo prav nič drugače. Finančna uprava RS je pred kratkim objavila seznam področij, ki jih bo v letu 2021 podrobneje inšpicirala, pri čemer bo področje poslovanja s povezanimi osebami izpostavila kot enega pomembnejših, v okviru katerega zaznava občutno večji delež kršitev kot pri inšpiciranju drugih področij. 

Treba je poudariti, da področje transfernih cen ni zgolj v domeni večjih multinacionalk, temveč vsakega davčnega zavezanca, ki na trgu opravlja obdavčljivo dejavnost. V ta okvir torej sodijo tudi manjše družbe, ki npr. izvajajo transakcije s svojimi družbeniki. 

Kdo so povezane osebe?

Zgolj z namenom razjasnitve celotne problematike poglejmo, v katerih primerih je mogoče neko osebo (pravno ali fizično) opredeliti kot povezano osebo. 

Definicijo povezanih oseb opredeljuje kar nekaj različnih zakonskih aktov – tako na področju obdavčenja kot na področju računovodstva in gospodarskega prava. Ne …

Sprememba pri izplačilu kriznega dodatka

Skladno z določbo 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem besedilu: PKP #7) je bil delavec, ki je delal in čigar mesečna plača za november 2020 (izplačana decembra 2020) ni presegla dvakratnika minimalne plače (zneska 1.881,16 EUR), upravičen do kriznega dodatka  v višini 200 eurov izplačan ob plači za mesec januar 2021, ki je bil oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Pri interpretaciji navedene zakonske določbe se je v praksi pojavilo veliko dilem in nejasnosti zlasti glede  vprašanja, kaj vse se šteje v izplačano plačo za mesec november 2021, ki se je izplačala v decembru 2021. V tem mesecu je mnogo delodajalcev poleg mesečne plače za november delavcem izplačalo tudi božičnico oziroma plačilo za poslovno uspešnost.

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP #8) odpravlja neenakost med delavci, ki so pri plači izplačani v …

Kdo bo v letu 2021 »na tapeti« pri davčnih inšpektorjih?

FURS je 18. januarja 2021 javno objavil kriterije za določanje prednostnih inšpekcijskih nadzorov, ki jim bodo davčni inšpektorji sledili letos. Če upoštevamo, da je inšpektorjev približno 425 (po podatkih FURS) in poslovnih subjektov (po podatkih Ajpesa) približno 223 tisoč, je mogoče verjetnost, da bo davčni inšpektor potrkal na vaša vrata, precej nizka. Če se najdete v katerem od spodaj opisanih področij, ki jih je FURS ocenil na podlagi analize tveganja, t. i. objektivnih kriterijev ter drugih metod, se verjetnost za obisk davčnega inšpektorja hitro poveča. Povzetek področij, ki so izpostavljena:

Uveljavljanje pomoči in oprostitev, vezanih na PKP-ukrepe (lahko tudi kot del davčne inšpekcije drugega področja).DDV: davčni vrtiljaki z uporabo orodja za analizo transakcijskih mrež, oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga znotraj EU (FURS podatke pridobiva na podlagi mednarodne izmenjave), sistemske utaje DDV, družbe, ki naj bi bile po stališču FURS ustanovljene ali prodane z namenom izvajanja davčnih goljufij, uveljavljanje odbitka …

Kaj je bolje, da imam avto na s.p. ali na fizični osebi kot premoženje svojega gospodinjstva?

Če ste avto že kupili in razmišljate, da bi ga sedaj prenesli v knjige s.p.-ja, potem si podrobno preberite naslednji odstavek, ki se nanaša na problematiko prenosov sredstev med gospodinjstvom in podjetjem (s.p.).

Prenos sredstev med gospodinjstvom in podjetjem (s.p.), lahko v določenih primerih predstavlja znatno davčno breme. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) namreč določa, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev štejejo tudi prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, rezen seveda prenosa denarnih sredstev (ti se lahko v obe smeri izvajajo neobdavčeno). Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva na s.p. se tako šteje kot prihodek s.p., v višini, ki je enaka primerljivi ceni tega premoženja na trgu. Velja pa glede tega ena izjema, in sicer v kolikor se iz gospodinjstva v podjetje prenese sredstvo, ki je bilo pridobljeno pred začetkom opravljanja dejavnosti. Če poenostavim, avto lahko iz gospodinjstva v s.p. neobdavčeno prenesete v kolikor je bil avto kupljen pred …