Pravno svetovanje

Zakaj se po pravni nasvet obrniti na iConsult?

 • Nudimo širok spekter pravnih storitev svetovanja in izkušenega vodenja postopkov
 • Svetujemo domačim in tujim pravnim osebam različnih velikosti v vseh fazah njihovega delovanja
 • Poleg tradicionalnih korporacijsko-pravnih storitev strankam svetujemo tudi pri strukturiranih in čezmejnih projektih
 • Naše stranke tudi proaktivno obveščamo o novostih in pričakovanih spremembah področne pravne ureditve

Kaj lahko naredimo za vas?

Stopite v kontakt z nami in pomagali vam bomo pri vaših davčnih, pravnih ali finančnih zadevah.

Gospodarsko pravo

Področje gospodarskega prava je za vsako izmed družb izjemnega pomena in predstavlja temelj delovanja. Na gospodarskopravnem področju nudimo celoten spekter storitev s področja gospodarskega prava, med drugim, vendar ne izključno:

 • za vas ustanovimo vse vrste gospodarskih družb, izvedemo vse vrste statusnih preoblikovanj  (združitve (tudi čezmejne) ali delitve, preoblikovanja v drugo pravnoorganizacijsko obliko, prenos dejavnosti), pripravimo dokumentacijo za vse vrste sprememb v družbi (povečanje osnovnega kapitala (vse vrste, pripravimo tudi prospekt za izdajo delnic), zmanjšanje osnovnega kapitala, naknadna vplačila…);
 • svetujemo vam pri vseh vprašanjih s področja prava družb ter s področja intelektualne lastnine in avtorskega prava;
 • svetujemo vam pri izvedbi prevzemnih postopkov, vključno s priglasitvijo koncentracije pristojnemu organu;
 • aktivno sodelujemo pri pogajanjih pri nakupu/prodaji družbe ali drugega subjekta;
 • pripravimo pogodbe za prodajo vrednostnih papirjev ali poslovnih deležev ter opcijske in druge pogodbe;
 • pripravimo ustrezno dokumentacijo za skupščine gospodarskih družb ter prevzamemo vodenje skupščine gospodarskih subjektov;
 • za vas izvedemo skrbni pregled gospodarskih subjektov.

Delovno pravo

Področje delovnega prava je izjemno pomembno področje, ki ima zelo velik vpliv na uspešnost in učinkovitost delovanja in poslovanja gospodarskih družb. Poznavanje delovnega prava in prava socialne varnosti je ključno za učinkovito delovanje gospodarskih družb in posledično za gospodarski razvoj. Na delovnopravnem področju nudimo strankam širok spekter storitev, od pravnega svetovanja do zastopanja pred pristojnimi organi (sodišča, inšpektorat), med drugim, vendar ne izključno:

 • vam svetujemo pri vseh vprašanjih s področja delovnega prava;
 • pripravimo vam vse vrste pogodb o zaposlitvi in za vas izpeljemo postopek zaposlitve;
 • za vas izdelamo interne akte in pravilnike vezane na delovnopravno področje (akt o sistemizaciji delovnih mest, različni pravilniki, kot so pravilnik o uporabi službenih vozil, mobilnih telefonov, in drugo);
 • pomagamo vam pri izpeljavi postopkov za uveljavljanje disciplinske oziroma odškodninske odgovornosti delavcev;
 • za vas izvedemo vse postopke odpovedi pogodb o zaposlitvi, tudi večjemu številu delavcev;
 • pomagamo vam pri pridobitvi vseh vrst delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje;
 • zastopamo vas v delovnopravnih postopkih, v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela in pri urejanju razmerij s sindikati in svetom delavcev.

Delovnopravno področje je eno najbolj občutljivih področij s katerimi se srečujejo gospodarske družbe, saj je naša zakonodaja zelo stroga, hkrati pa večkrat omogoča različna tolmačenja in zahteva tudi zelo dobro poznavanje aktualne sodne prakse.

Z odličnim poznavanjem in razumevanjem delovnopravne zakonodaje in poznavanjem aktualne sodne prakse pomagamo pri zagotovitvi pravilne in zakonite izvedbe vseh delovnopravnih postopkov ter vas po potrebi zastopamo v postopkih pred pristojnimi sodišči.


Insolvenčni postopki

Za vas opravljamo naslednje storitve:

 • svetujemo vam pri pripravi poročila poslovodstva o ukrepih finančnega prestrukturiranja;
 • za vas izdelamo Načrt finančnega prestrukturiranja v postopku prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave ter vam pomagamo pripraviti Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika;
 • pripravimo poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o pregledu Načrta finančnega prestrukturiranja;
 • pripravimo vse vrste ocen vrednosti, ki jih podjetje potrebuje v insolvenčnem postopku;
 • strokovno vam svetujemo v postopkih prisilnih poravnav in stečajnih postopkih in v postopkih  prenehanja pravnih oseb;
 • za vas pripravimo skrbni pregled poslovanja ter pripravimo oceno tveganja za nastanek insolventnosti in analizo potrebnih ukrepov;
 • za vas sestavimo predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali postopek osebnega stečaja vključno s predlogom za odpust obveznosti;
 • za vas pripravimo prijavo terjatev v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave, ugovor zoper sezname preizkušenih terjatev ter vam svetujemo pri vseh ostalih vprašanjih v zvezi ali tekom insolvenčnih postopkov;
 • kot upnika vas zastopamo na upniških odborih.

 

Insolvenčni postopki so vezani na določene roke, ki so za upnike izjemno pomembni, saj izguba roka navadno pomeni tudi izgubo pravice. Zakonitosti insolvenčnih postopkov morajo poznati tako upniki kot dolžniki, ki se v njih znajdejo.

Pri iskanju učinkovitih rešitev v insolvenčnih postopkih in varovanju pravic naših strank je naša odločilna prednost dobro poznavanje insolvenčne zakonodaje, finančnih in drugih pravnih predpisov, pravočasna priprava in ukrepanje, k uspehu pa odločilno prispeva zlasti skupinsko delo strokovnjakov iz različnih področij.


Stvarno pravo

Na področju stvarnega prava vam svetujemo s področja Stvarnopravnega zakonika in Zakona o zemljiški knjigi, poleg tega pa vam naši strokovnjaki pomagajo tudi pri vprašanjih vezanih na gradnjo objektov ter drugih stvarnopravnih in nepremičninskih vprašanjih.

Tako vam med drugim, vendar ne izključno nudimo naslednje storitve:

 • svetujemo vam pri vseh vprašanjih s področja stvarnega prava;
 • svetujemo vam pri pravnih poslih v vezi z nakupom, prodajo, menjavo nepremičnin in za vas pripravimo in priskrbimo vso potrebno ustrezno dokumentacijo;
 • svetujemo vam v vezi s financiranjem nakupa nepremičnin in pri vpisih v zemljiško knjigo;
 • za vas pripravimo dokumentacijo vezano na ustanovitev zavarovanj na nepremičninah (hipoteke, zemljiški dolg);
 • za vas pripravimo vso potrebno dokumentacijo za ustanovitev ali prenehanje stavbne pravice, služnosti in drugih obremenitev na nepremičninah;
 • svetujemo vam pri pridobitvi gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri sklepanju pogodb s projektantskimi podjetji in gradbenimi izvajalci;
 • svetujemo vam pri urejanju stanovanjskih in poslovnih najemnih razmerij, vključno s pripravo najemnih pogodb, pogodb o vzpostavitvi etažne lastnine;
 • zastopamo vas v posestnih, mejnih in drugih nepremičninskih sporih.

Obligacijsko pravo

Obligacijsko pravo ureja odnose med pravnimi subjekti. Svetujemo pri sklepanju in razvezi pravnih poslov, presojamo ustreznost posameznih pravnih poslov glede na konkretno situacijo, se zanje pogajamo, pripravimo vso ustrezno dokumentacijo ter med drugim, vendar ne izključno:

 • svetujemo pri vseh vprašanjih s področja obligacijskega prava in izterjave terjatev;
 • za vas sestavimo in/ali pregledamo vse vrste pogodb ter odškodninske oziroma druge zahtevke, ki izhajajo iz pogodbenih ali nepogodbenih razmerij med strankami;
 • za vas vložimo tožbo, predlog za izdajo začasne odredbe, ugovor in druga pravna sredstva;
 • za vas pozovemo dolžnika v plačilu, vložimo predlog za izvršbo ter vas zastopamo v izvršilnem postopku do pravnomočnosti sodne odločbe;
 • v primeru dogovora z upnikom oziroma dolžnikom za vas pripravimo predlog izvensodne poravnave oziroma predlog za sporazumno ureditev medsebojnih razmerij;
 • za vas pregledamo pravne možnosti za nadaljevanje izvršbe v primeru neprimernih izvršilnih sredstev;
 • zastopamo vas pred sodišči v gospodarskih ter ostalih civilnih sporih.

Javna naročila

Pravo javnih naročil je eno izmed bolj kompleksnih pravnih področij.  Pomagamo vam v postopku priprave ustrezne ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pravne in formalne pogoje, poleg tega pa vam nudimo pomoč v postopku s pravnimi sredstvi, v kolikor bi menili, da je bilo ravnanje naročnika v posameznem postopku javnega naročanja v nasprotju z zakonom.

Med drugim vam nudimo naslednje storitve:

 • svetujemo vam pri vseh vprašanjih s področja prava javnih naročil;
 • za vas pripravimo dokumentacijo za prijavo na razpis v postopkih javnega naročanja;
 • svetujemo vam v postopkih pravnega varstva v postopkih javnih naročil in za vas pripravimo vso potrebno dokumentacijo (revizijski zahtevek, odgovor izbranega ponudnika, …);
 • za vas pripravimo joint-venture sporazume in pogodbe s podizvajalci.

Ostanite obveščeni – prijava na e-novice

  • se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe iConsult d.o.o.,
  • dovoljujem družbi iConsult d.o.o., da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi,
   uporablja, obdeluje in shranjuje moje podatke v svojih zbirkah kontaktov ter druge podatke
   o meni kot uporabniku e-novic, na način in v namene, opredeljene zgoraj,
  • sem seznanjen s Politiko zasebnosti družbe iConsult d.o.o., ki je objavljena na spletni strani,
  • sem seznanjen, da lahko podano privolitev kadarkoli prekličem na e-naslov info@icon.si,
  • sem starejši(a) od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.

  Družba iConsult d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene obveščanja o dogodkih in novicah s pravnega, finančnega in davčnega področja. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba iConsult d.o.o. trajno izbrisala.

  Če naše e-pošte ali drugih samodejnih obvestil ne želite prejemati, se lahko kadarkoli odjavite, s tem, da nam pišete na: info@icon.si.

  0+
  let izkušenj
  0
  svetovalcev
  0+
  zadovoljnih strank
  0+
  rešenih primerov