Kaj prinaša PKP6 na davčnem področju?

Kaj prinaša PKP6 na davčnem področju?


Ponovno omogočen poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti zaradi COVID-19

S PKP6, ki je začel veljati konec novembra 2020, so davčnim zavezancem, ki so izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19, ponovno omogočeni milejši pogoji za obročno plačilo ali odlog plačila davčnih obveznosti. Ukrep velja do 31.12.2020, pri čemer ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev.

Odlog plačila davkov ali prispevkov se lahko dovoli za čas do 2 let, obročno plačilo pa se lahko dovoli za največ 24 mesečnih obrokov.

Poenostavljeni pogoji za odlog plačila oziroma obročno plačevanje so v tem obodbju možni tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Obrazec je že na voljo v eDavkih. FURS mora o odlogu oziroma plačilu davkov ali prispevkov odločiti v 8 dneh od dneva prejema vloge. V času odloga plačila ali obročnega plačila obresti ne tečejo.


Ponovna oprostitev plačila DDV od dobave zaščitne opreme

S PKP6 je od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021 ponovno oproščena plačila DDV dobava zaščitne in medicinske opreme znotraj Slovenije ter pridobitve tega blaga iz drugih držav članic EU. Oprostitev velja za zaščitno opremo iz seznama blaga, ki ga določi Vlada in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in DDV ob uvozu ter ob kumulativnem izpolnjevanju spodnjih pogojev:

a) blago je namenjeno za:

 • brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz točke b) tega odstavka, ali
 • brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij iz točke b) tega odstavka;


b) blago je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice EU pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

Obveznosti dobavitelja, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po 66. členu ZIUOPDVE:

 • razpolagati mora z izjavo kupca, da je blago namenjeno uporabi iz zgoraj navedene a) točke,
 • na računu se mora sklicevati na oprostitev plačila DDV po 66. členu ZIUOPDVE,
 • davčnemu organu mora predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga z naslednjimi podatki:
  • ID za namene DDV,
  • naziv ter naslov davčnega zavezanca, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu,
  • zaporedna številka,
  • davčna številka ali ID za namene DDV kupca, ki je upravičen do oprostitve plačila DDV po ZIUOPDVE,
  • tarifna oznaka kombinirane nomenklature carinske tarife blaga ter
  • vrednost, vrsta in količina blaga,
 • poročilo mora sestavi za koledarski mesec in ga predloži FURS-u v elektronski obliki prek eDavkov najpozneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.


Dobavitelj, ki je pred uveljavitvijo tega zakona od dobav zadevnega blaga ali od pridobitev tega blaga znotraj EU, obračunal DDV, lahko znižanje obračunanega DDV po izdanem računu iz preteklih davčnih obdobij za dobave blaga, opravljene od 1. novembra 2020 dalje, vključi v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem je popravil tak račun. Podatke o teh dobavah, za katere je uveljavljal znižanje obračunanega DDV, mora vključiti v zgoraj omenjeno mesečno poročilo.

Dobavitelji, ki uveljavljajo oprostitev plačila DDV po tem členu, morajo voditi evidence o transakcijah v okviru te ureditve tako, da je FURS-u omogočen nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Prejemniki tega blaga ne smejo odtujiti, dati v uporabo drugemu ali ga kako drugače uporabiti za druge namene, razen za namene spopadanja z epidemijo oziroma opravljanja zdravstvene dejavnosti, dokler DDV ni plačan. DDV v tem primeru obračuna in plača prejemnik tega blaga po stopnji, ki za to blago velja po ZDDV-1 na dan, ko se blago tako uporabi.