Vavčer za statusno preoblikovanje družb Javnega sklada RS za podjetništvo

Vavčer za statusno preoblikovanje družb Javnega sklada RS za podjetništvo

V kolikor razmišljate o statusnem preoblikovanju samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo ali  zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje, vam utegne koristiti v nadaljevanju predstavljena informacija.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Javni sklad za podjetništvo) je namreč objavil razpis REACT EU – Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb, ki je namenjen:

– mikro,

– malim in

– srednjim velikim podjetjem  s sedežem v Republiki Sloveniji, pri čemer mora biti sedež vpisan v Poslovni register Slovenije.

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP).

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

Gre torej za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo oziroma so povezani s statusnim preoblikovanje podjetij oziroma samostojnega podjetnika, kot npr. stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja, notarski stroški, stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja. Strošek DDV ni upravičen strošek.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023. To pomeni, da se lahko vloži zahtevek za sofinanciranje tudi v primeru, da je postopek statusnega preoblikovanje že v teku.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki.

Ob tej priložnosti vas seznanjamo, da je družba iConsult, svetovalne rešitve d.o.o. vpisana v javno evidenco  izvajalcev za prenos lastništva, ki je dostopna na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (www.spiritslovenia.si), tako da vam lahko opravimo  davčne, pravne in finančne storitve povezane s statusnim preoblikovanjem, hkrati pa še pomagamo pri pridobitvi vavčerja Javnega sklada za podjetništvo.