Novosti na področju DDV za e-trgovanje

Novosti na področju DDV za e-trgovanje

S 1. julijem 2021 se  bodo v slovenski pravni red prenesle določbe direktive Sveta  (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi direktive 2006/112/ES in direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, in direktive Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019 o spremembi direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga, katerih spremembe se nanašajo predvsem na DDV režim za dobave blaga na daljavo in na uvoz pošiljk neznatnih vrednosti.

Zakonodaja na področju DDV, ki ureja pravičnejši sistem DDV bremenitev na področju e-trgovanja, se bo s 1. 7. 2021 na ravni celotne EU  posodobila. Nova pravila o DDV pri e-trgovanju v EU so prilagojena za enotni digitalni trg, pri čemer zakonodajalci zatrjujejo, da so bolj pravična, enostavnejša, predvsem pa bi naj omogočala manj prostora za izigravanje sistema DDV.

Kaj prinaša novost?

Z vidika končnega potrošnika nova zakonodaja praviloma nima pomembnejšega vpliva, za končne kupce je pomembno dejstvo, da od prvega julija 2021 ne bo več veljala oprostitev plačila DDV za uvoz blaga v vrednosti, ki ne presega 22 evrov. Slednje pomeni, da bo za vsako uvoženo blago na območje EU treba plačati DDV. S tem ukrepom se iz vidika DDV zagotavlja pravičnost tržnega delovanja, saj je dosedanja ureditev (zaradi oprostitve plačila DDV od uvoženega blaga manjše vrednosti) omogočala cenejši nakup istovrstnega blaga izven EU kot znotraj EU. S prvim julijem 2021 bodo tako začela veljati nova pravila, ki bodo obsegala naslednje:

– zagotovitev, da bo DDV plačan v tisti državi, kjer bo blago uporabljeno in bodo storitve koriščene;

– zagotovitev ponovne vzpostavitve poštene konkurence med evropskimi in neevropskimi spletnimi trgovci ter fizičnimi trgovinami – kar je še pomembneje ob upoštevanju negativnih posledic pandemije covida-19;

– podjetja (spletni trgovci)  bodo imela na voljo preprost in enoten sistem za prijavo in plačilo DDV-obveznosti pri čezmejnih transakcijah za kupce v EU s pomočjo dveh (novih) spletnih sistemov:

– sistem vse na enem mestu (VEM) za DDV

– sistem vse na enem mestu (VEM) za uvoz.

E-trgovanje že kar nekaj časa pospešeno vdira v potrošniške navade kupcev. Pretežni del trgovanja (bodisi z blagom ali s storitvami) se seli na splet, epidemija covida-19 pa je ta proces zaradi zapiranja fizičnih trgovin samo še pospešila.

Bolj pošteno in preprosto

Do sprememb zakonodaje na področju DDV za e-trgovanje je prišlo predvsem zaradi neizenačenega položaja trgovcev, ki svoje blago končnim potrošnikom ponujajo znotraj EU, pri čemer je vsak trgovec za dobavljeno blago v drugo državo moral obračunati pripadajoči DDV – tudi za blago, katerega vrednost ni presegala 22 evrov, medtem ko trgovcem izven EU pri prodaji blaga vrednosti do 22 evrov DDV ni bilo treba obračunati. Pri uvoženem blagu gre tako za nelojalno konkurenco v primerjavi z blagom iz EU.

Nova DDV pravila na tem področju so tako bolj prilagojena novim okoliščinam, tako da bodo vsi udeleženci  pri transakcijah imeli koristi od bolj poštene obdavčitve in preprostejšega postopka za prijavo in plačilo DDV (razen seveda končni potrošnik).

Evropska komisija ocenjuje, da bi predmetna sprememba za prebivalce EU pomenila povečanje javnega prihodka za 7 milijard evrov letno, hkrati naj bi večja transparentnost postopka prispevala k večji odmeri DDV in k manj goljufijam pri plačilu DDV.

Brez nepredvidenih stroškov

Omenjene spremembe prinašajo tudi nekaj prednosti za končne potrošnike (a vendar v soodvisnosti od dejavnosti spletnega prodajalca) – za vse blago v vrednosti, ki ne presega 150 evrov in je kupljeno izven EU, od 1. julija 2021 končnemu potrošniku ne bo treba plačati dodatnih carinskih pristojbin, če se bo prodajalec registriral za uporabo novega sistema za prijavo in plačilo DDV in bo uporabljal sistem VEM za uvoz. Končna cena pri spletnem nakupu bo tako res končna, brez nepredvidenih stroškov ob dostavi – ne glede na to, ali blago prihaja iz EU ali od drugod. Če se dobavitelj ne bo registriral za uporabo sistema VEM za uvoz, bo seveda kljub temu treba poravnati tako DDV kot morebitne stroške carinjenja, ki jih bo zaračunal prevoznik blaga (v primerih, ko bo blago predmet uvoza v EU). Zakonodaja, ki obravnava področje DDV, je lahko na nekaterih delih precej zapletena in povprečnemu bralcu težko razumljiva, zato je pomembno, da so vsi potrošniki, torej tisti, ki dajejo prednost uporabi fizičnih trgovin, kot tisti, ki raje svoje blago naročijo na spletu, postavljeni v isti (pravičen) ekonomski položaj (seveda vsaj glede bremenitev s področja DDV in potencialnih carinskih dajatev).