Oprostitev plačila DDV od dobav zaščitne opreme

Oprostitev plačila DDV od dobav zaščitne opreme

Skladno 62.b členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so od 13.3.2020 do 31.7.2020 dobave zaščitne in medicinske opreme iz seznama blaga, ki ga je določila vlada in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in DDV ob uvozu na podlagi Sklepa Komisije (EU) 2020/491, oproščene plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

blago je namenjeno za:

brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz točke b) tega odstavka, ali

brezplačno uporabo subjektom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v zvezi z zdravstveno oskrbo oseb, ki jih je prizadela epidemija, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij iz točke b) tega odstavka,

blago je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

Obveznosti dobavitelja

Dobavitelj zadevne opreme mora v primeru uveljavljanja oprostitve plačila DDV po navedenem zakonu izpolnjevati naslednje obveznosti:

na računu se mora sklicevati na 62.b člen ZIUZEOP, ki določa oprostitev plačila DDV

razpolagati mora z izjavo kupca, da je blago namenjeno uporabi iz točke a) prvega odstavka tega člena (oblika izjave ni predpisana, pomembno je, da kupec blaga izjavi, da je blago namenjeno enemu izmed zgoraj omenjenih namenov). Izjave se ne predlaga FURS, vendar jo je treba hraniti za namene dokazovanja uveljavljanja oprostitve.

davčnemu organu mora predložiti poročilo o opravljenih oproščenih dobavah blaga na obrazcu Poročilo DDV – oprostitev po ZIUZEOP (v prilogi), ki vsebuje naslednje podatke: identifikacijsko številko za namene DDV, naziv ter naslov davčnega zavezanca, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu, zaporedno številko, davčno številko ali identifikacijsko številko, če je identificirana za namene DDV, osebe iz točke b) prvega odstavka tega člena, ki je upravičena do oprostitve plačila DDV, tarifno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife blaga, ter vrednost, vrsto in količino blaga.

poročilo iz prejšnje alineje mora sestaviti za koledarski mesec in ga predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec. Obrazec se vloži kot lastni dokument. Pod »Tip priloge« se izbere »Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 62.b členu ZIUZEOP-A«.

mora voditi evidence o transakcijah v okviru te ureditve tako, da je davčnemu organu omogočen nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV

Odbitek DDV

Kar se tiče odbitka DDV, je FURS v svojem pojasnilu Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (pojasnilo v prilogi) pri vprašanju 89 odgovoril: »89. Ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV za blago, ki ga bo dobavil upravičeni osebi? Da. Na podlagi te oprostitve DDV ima davčni zavezanec po 62.b členu ZIUZEOP-A pravico, da uveljavi odbitek DDV, ki so mu ga zaračunali njegovi dobavitelji za blago, ki ga bo dobavil upravičeni osebi.”

Navedeno pomeni, da zadevna oprostitev davčnemu zavezancu ne omejuje uveljavljanja odbitka DDV, ki ga je plačal ob nabavi.

Popravki obračunanega DDV za nazaj

V primeru, da so bile opravljene dobave zadevnega blaga pred uveljavitvijo tega zakona z DDV, lahko davčni zavezanec znižanje obračunanega DDV po izdanem računu iz preteklih davčnih obdobij za dobave blaga, opravljene od 13. marca 2020 dalje, vključi v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem popravlja tak račun. Podatke o dobavah, za katere se naknadno uveljavlja znižanje obračunanega DDV, se vključi v zgoraj omenjeno poročilo.

V zvezi s popravkom je FURS v zgoraj omenjenem pojasnilu pojasnil:«…da na podlagi drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do dobitka DDV. V skladu s tretjim odstavkom 146. člena PZDDV, če davčni zavezanec – izdajatelj računa ugotovi napako na računu, ki ga je izdal končnemu potrošniku, lahko popravi davčno obveznost v davčnem obdobju, ko je bila kupnina ali del kupnine vrnjen kupcu ali njeno plačilo odpuščeno in razpolaga z ustreznim dokazilom o vračilu kupnine oziroma odpustitvi kupnine.«    

Navedeno pomeni, da lahko davčni zavezanec popravlja obračunani DDV na podlagi izdanega dobropisa, ki ga je dolžan poslati kupcu, ravno tako mora vrniti del kupnine (v višini DDV), če je kupec končni potrošnik in nima pravice do odbitka DDV. Na novem računu za že opravljeno dobavo se mora sklicevati na ustrezno oprostitev.

Evidentiranje v DDV-O

Ker gre v konkretnem primeru za oprostitev s pravico do odbitka DDV, se po našem mnenju te dobave evidentira v obrazcu DDV-O v polje 11.