Delnice, deleži, investicijski kuponi – obdavčitev ob prodaji

Delnice, deleži, investicijski kuponi – obdavčitev ob prodaji

Gre za temo o kateri je bilo že mnogo povedanega in praktično vsak izmed nas pozna osnovne značilnosti ali vsaj del teh, ko pogovor nanese na »previsoko« obdavčitev kapitalskih dobičkov v Sloveniji. Pa vendarle, vsako leto prejmemo ogromno število vprašanj na to temo, zato ne bo odveč, da se ob koncu tega nadvse nenavadnega leta na kratko dotaknemo vprašanja obdavčitve dobičkov, ki jih fizične osebe dosežejo s prodajo delnic, deležev in investicijskih kuponov.

Obdavčitev

Višina obdavčitve kapitalskega dobička je odvisna od:

  • ustvarjene razlike med izplačilom in vplačanimi sredstvi – torej dobička – ki ga boste dosegli v času posedovanja kapitala in
  • od časa posedovanja kapitala. Od 1.1.2020 dalje znaša splošna stopnja za vse dohodke iz kapitala 27,5%. Za kapitalske dobičke velja izjema po kateri stopnja z leti lastništva pada – po 5. letih znaša stopnja 20%, po 10. letih 15%, po 15. letih 10%, po 20. letih pa še vedno velja celotna oprostitev obdavčitve.


Obdavčitev kapitalskih dobičkov je fiksna oz. cedularna, kar pomeni, da se le-ti ne vštevajo v letno osnovo za odmero dohodnine.

Znižanje davčne osnove

Posebej velja omeniti, da lahko pri prodaji vrednostnih papirjev, deležev in investicijskih kuponov, ki ste jih pridobili pred 1.1.2003, uveljavljate višjo nabavno vrednost od dejanske. Za njihovo nabavno vrednost se namreč šteje tržna ali knjigovodska vrednost (odvisno od tega katera je višja) na dan 1.1.2006. V tem primeru bo vaša davčna osnova za plačilo dohodnine enaka razliki med vrednostjo kapitala v času prodaje (2020) in vrednostjo kapitala na dan 1.1.2006.

Pri določanju davčne osnove se upoštevajo tudi normirani stroški, ki se vam priznajo v višini 1% vrednosti kapitala ob odsvojitvi in 1% od nabavne vrednosti kapitala, pri čemer pa se na račun normiranih stroškov ne more več ustvarjati t.i. »špekulativna izguba«. V praksi smo zasledili, da so določene osebe znotraj krajšega časovnega obdobja izvedle večje število transakcij – nakupov in prodaj po praktično istih cenah, katerih namen je bil več ali manj samo zniževanje davčne osnove na račun normiranih stroškov. Smiselnost takšnih transakcij je po novem omejena, saj normirani stroški ne morejo biti višji od davčne osnove iz posamezne transakcije. Npr., če danes kupim delnice podjetja A v višini 10.000 EUR in jih še isti dan prodam po isti ceni, tako iz tega naslova nisem ustvaril nobene pozitivne razlike oz. davčne osnove. Sem pa realiziral skupno za 200 EUR normiranih stroškov, ki pa jih ne morem uveljavljati kot znižanje davčne osnove za kapitalske dobičke iz prodaj drugih finančnih instrumentov (delnice podjetja B).

Nepriznavanju »špekulativnih« normiranih stroškov smo sicer bili priča tudi v preteklosti. FURS je namreč v primeru visokih zneskov takšnih stroškov davčne zavezance preverjal, in če je ugotovil, da so bile transakcije izvedene zgolj z namenom zniževanja davčne osnove, normiranih stroškov ni priznal – ker takšne transakcije predstavljajo nedovoljeno davčno izogibanje po 74. členu ZDavP-2.

Se pa lahko pozitivna davčna osnova iz prodaje enega finančnega instrumenta znižuje na račun izgube, ki je bila realizirana iz drugega finančnega instrumenta (tudi morebitna izguba iz prodaje nepremičnin lahko znižuje dobiček iz prodaje delnic ali investicijskega kupona. In obratno). Posebej opozarjamo, da se lahko kompenzirajo samo dobički in izgube iz istega davčnega obdobja in da prenos izgub v prihodnja leta (razen izjemoma) ni mogoč. Tudi tu pa velja omejitev za špekulativne izgube. Te se ne priznajo, če zavezanec v 30 dneh pred ali po prodaji pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital.

Kdaj se vlaga napoved

Napoved se na FURS vloži do 28. 2. tekočega leta za transakcije iz preteklega leta. Za vse prodaje v letu 2020 bo tako napoved potrebno vložiti do 28.2.2021. Napoved je potrebno vložiti tudi v primeru, da ste realizirali izgubo. Napoved morajo oddati vsi, tudi npr. mladoletniki, upokojen­ci …

Napoved morate obvezno vložiti prek sistema eDavki, če ste v letu 2020 opravili več kot 10 transakcij. Tu bi opozorili, da FURS kot posamezno transakcijo tretira vsak nakup in prodajo. Ni torej dovolj, da štejete samo število prodaj v letu 2020, potrebno je upoštevati tudi število nakupov, s katerimi ste ta kapital pridobili.

Pa še to, če ste v letu 2020 prodali delež v podjetju na način odkupa lastnega deleža, potem se napovedi ne vlaga, saj se ta transakcija po novem šteje kot izplačilo dividende, za katero pa mora družba sama obračunati in plačati dohodnino ter tudi poročati transakcijo na REK-2 obrazcu.

Kdaj mi ni treba vložiti napovedi?

Napovedi za odmero dohodnine od kapitalskih dobičkov ni potrebno vložiti v primeru:

  • odsvojitve dolžniških vrednostnih papirjev;
  • odsvojitve kapitala po izpolnjenih 20 letih imetništva;
  • pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu ali investicijskih kuponov, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij (iz naslova certifikatov);


Zavedamo se, da gre zgoraj za splošna pojasnila in da marsikdo izmed vas dokončnega odgovora na svoje vprašanje ni dobil, zato vas dragi bralci vabimo, da z nami aktivno sodelujete in nam pošljete svoje vprašanje z opisom vašega specifičnega primera.