Poslovanje sodišč v času razglašene epidemije

Poslovanje sodišč v času razglašene epidemije

Zaradi ponovne razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije (Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije z dne 18. 10.2020 in z dne 16. novembra 2020) je zaradi oteženega izvajanja sodne oblasti predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije  izdal odredbo, ki je pričela veljati z dnem 16. 11. 2020 in s katero je poslovanje sodišče v času razglašene epidemije bistveno omejeno.

V času trajanja odredbe je poslovanje sodišč v Republiki Sloveniji omejeno le na nujne zadeve, ki pa so:

 1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
 2. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
 3. nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
 4. izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
 5. postopki v zadevah zavarovanja,
 6. spori za objavo popravka objavljene informacij,
 7. postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
 8. druge zadeve, za katere tako določa zakon, pri čemer se za  nujne zadeve se ne štejejo:
 9. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu,
 10. upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
 11. upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
 12. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih mej


Procesni roki za vložitev pritožbe, dopolnitve vloge, vložitev izrednih pravnih sredstev…, rok za vložitev ustavne pritožbe   v nenujnih zadevah ne tečejo. To velja tako za civilne in gospodarske spore, kazenske  zadeve (razen zgoraj navedene izjeme, ko je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost), delovnopravne spore, kakor tudi za upravne zadeve, torej za spore pred Upravnim sodišče Republike Slovenije.

Procesni roki v teh primerih ne začnejo teči znova, temveč se njihov tek nadaljuje prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča RS.

V zvezi s tekom rokov v upravnih zadevah, kamor sodijo tudi davčne zadeve, pojasnjujemo, da predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19  (PKP6), o katerem bo Državni zbor odločal predvidoma dne 25. 11. 2020, vključuje tudi spremembo Zakona o upravnem postopku, ki se smiselno uporablja tudi v davčnih postopkih.

Vsakokratno sprejemanje začasnega zakona, kot je bil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20), v času izrednih dogodkov ni smiselno, niti učinkovito, zato je predvidena dopolnitev Zakona o splošnem upravnem postopku  (Ur. list RS št. (Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami in dopolnitvami) z določbo, da se ob naravnih in drugih hujših nesrečah, ob epidemijah ali podobnih izrednih dogodkih, ki v večjem obsegu vplivajo na položaj strank po tem zakonu, omejujejo ali onemogočajo upravno odločanje posameznega organa ali vseh organov, vlada z odlokom določi začasne ukrepe določene s tem zakonom. Eden izmed zakonsko predvidnih ukrepov je tudi, da roki ne tečejo, če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje organov ali oteženo uveljavljanje pravic strank.  Ukrep se lahko odredi za toliko časa, kolikor traja izredni dogodek, vendar ne za več kot tri mesece, pri čemer se lahko tudi podaljša vendar vsakič za največ tri mesece.

Ker predlog PKP6 v tem trenutku še ni sprejet, roki v upravnih zadevah tečejo.