Kakšne finančne spodbude lahko pričakuje samozaposlen invalid?

Kakšne finančne spodbude lahko pričakuje samozaposlen invalid?

Čeprav je glede na trenutne razmere verjetno marsikomu tuja misel o samostojni podjetniški poti, bi vendar želeli podati kratko pojasnilo o tem, kakšne finančne spodbude so na voljo samozaposlenim invalidom in katere pogoje morajo izpolnjevati, da so do njih upravičeni.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju omogoča tistim, ki prvič stopajo na poslovno pot, delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prvih dveh letih, in sicer so prvo leto oproščeni plačila 50 odstotkov prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v drugem letu pa se ta oprostitev zmanjša, in sicer na 30 odstotkov prispevka. Gre za pravico, ki pripada vsem samozaposlenim po prvem vpisu v poslovni register. V nadaljevanju bomo pisali o finančnih vzpodbudah, ki jih lahko izkoristi podjetnik ali podjetnica kot invalidna oseba. 

Status invalida kot pogoj za uveljavljanje pravic in spodbud

Invalid oziroma invalidka je oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni, in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli, ohrani zaposlitev ali napreduje.

Možnost koriščenja olajšave za zavezanca invalida 

Zavezanec, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec invalid s 100-odstotno telesno okvaro ali zavezanec – gluha oseba pa v višini 60 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti.

Treba je opozoriti, da tistim, ki se odločijo za normirani s. p., znižanje davčne osnove z olajšavami ni na voljo.

Pravice, za katere zaprosimo pri skladu

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) lahko samozaposlen invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih spodbud, če za to izpolnjuje pogoje. Ena takšnih je tudi nagrada za preseganje kvote v višini 20 odstotkov minimalne plače na mesec (trenutno minimalna plača znaša 1.024,24 evra, kar je 204,85 evra). Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače, morajo v primeru uporabe nagrade za preseganje kvote upoštevati merila in pogoje, ki veljajo za pravilo »de minimis«. 

Samozaposleni invalidi so upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – tako prispevkov delodajalca kot tudi prispevkov delojemalca. Višina oproščenih prispevkov je odvisna od višine plače in tako poljubna.

Samozaposleni invalidi sicer prejeta sredstva prosto porabijo, a morajo o prejemu sredstev mesečno poročati na SVZI.net

Subvencija plače invalida je pravica, ki pripada invalidu, zaposlenemu v invalidskem podjetju ali zaposlitvenem centru, izjemoma lahko samozaposlen invalid pridobi pravico, če ima odločbo o zaposljivosti v podporni obliki zaposlitve. Takšno odločbo izda zavod za zaposlovanje. 

Kaj šteje za podporno in kaj za zaščitno zaposlitev? 

Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnem okolju. (s. p. šteje kot običajno delovno okolje.) Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu. Takšna delovna mesta praviloma zagotavljajo zaposlitveni centri, lahko tudi invalidska podjetja. Tudi to odločbo, torej o zaščitni zaposlitvi, izda zavod za zaposlovanje.

Odstotki subvencije plače so odvisni glede na obliko zaposlitve in doseganje delovnih rezultatov in znašajo od 40 do 70 odstotkov minimalne plače v zaščitni zaposlitvi, od 10 do 30 odstotkov minimalne plače v podporni zaposlitvi in od 10 do 30 odstotkov minimalne plače v invalidskem podjetju.

Če delodajalec zaposluje invalida, za katerega je izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi in je izdelan individualni načrt podpornih storitev, torej jih invalid potrebuje pri opravljanju del in nalog, ZZRZI predvideva možnost priznanja pravice do plačila stroškov podpornih storitev.

Če se invalid lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu ali za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo, ZZRZI predvideva možnost priznanja plačila stroškov primerne prilagoditve delodajalcu invalida na njegovo vlogo.

Za uveljavljanje teh spodbud samozaposleni vloži vlogo pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije.